Critical Art Ensemble

Critical Art Ensemble е колектив од пет партиципиенти формиран во 1987 година, во чиј фокус е истражувањето на интердисциплинарноста меѓу критичката теорија, технологијата, уметноста и политичкиот активизам. Групата изложувала и имала перформанси на различни интернационални локации, вклучувајќи улици, музеи и интернет простор.

http://www.critical-art.net/home.html
http://www.critical-art.net/books/digital/

4A Public Misery Message: A Temporary Monument to Global Inequality, 2012.