Janez Janša DemoKino Virtual Biopolitical Agora

Demokino е виртуелен парламент кој преку тематкси филмски параболи обезбедува гласачи (учесници) со можност да одлучуваат за прашања кои, парадоксално, стануваат суштината на модерната политика. Проектот не само што ја преиспитува утопијата на современиот виртуелен форум кој би требало да отвори начини за подиректно и повлијателно учество, туку исто така укажува на многу подлабокиот проблем присутен во модерната демократија (исто како и во виртуелната).

7

http://www.aksioma.org/demokino/index.html