Kayle Brandon and Heath Bunting The Status Project

Хит Бантинг (Heath Bunting)
Уметник којшто дејствува преку графитите, перформансот, интервенциите, пиратско радио и др.

Кајл Брендон (Kayle Brandon)
Креира проекти, ситуации и акции коишто ги ангажираат, истражуваат и раздвижуваат просторните и социјални односи.

The Status Project.
Кајл Брендон и Хит Бантинг

Овој проект истражува што значи да се биде човек во условите на социјално-економско право во Обединетото Кралство. Суштината на овој проект е релационата база на податоци на личниот правен статус и на нивната меѓусебна зависност.

8

http://status.irational.org/
Kayle Brandon - http://irational.org/kayle/
Heath Bunting - http://irational.org/heath/