Paul Garrin

Пол Герин (Paul Garrin) е видео уметник, активен од 1990 година. Уште во раните години од своето делување соработува со Нам Џун Пајк со кој создаваат бројни дела. Основач е на многубројни проекти и здруженија преку кои се залага за ослободување на интернетот од владината и корпорациската контрола.

http://www.vdb.org/artists/paul-garrin

14