Ubermorgen.com

Ubermorgen.com е уметничка група основана од страна на Ханс и Лисвилк Бернхард во 1995 година. Нивниот уметнички ангажман се фокусира на интернет уметноста, инсталација, видео, перформанси, фотографија, софтвер уметност, како и користење на ниско технолошки алатки со цел да се допре до што поголема публика.

19GWEI – Google Will Eat Itself – Installation, The Premises Gallery, Johannensburg, 2005

20THE*AGENCY* [for manual Election Recounts], 2004, Installation & Performance, ubermorgen, 2004

http://www.ubermorgen.com/2010/index.html